Nên xem:

trước khi đọc tiếp phần dưới đây.

Bảng 4: CPU INTEL (tiếp theo)

  • Pentium II Xeon: 75º C

  • Pentium III Xeon 600 MHz, 667 MHz and 733 MHz to 1 GHz: 55º C

  • Pentium III Xeon 700 MHz: 65º C

  • Pentium III Xeon 550 MHz: 68º C

  • Pentium III Xeon 500 MHz: 75º C

  • Xeon:

SSpecClockMax. Temp. (º C)SL7ZB3.80 GHz72SL8P23.80 GHz72SL84W3.66 GHz73SL8UN3.66 GHz73SL7ZC3.60 GHz72SL8P33.60 GHz72SL7ZJ3.60 GHz72SL7PH3.60 GHz72SL7HK3.60 GHz72SL7VF3.60 GHz72SL7DZ3.60 GHz72SL7ZK3.40 GHz72SL8P43.40 GHz72SL7ZD3.40 GHz72SL7HJ3.40 GHz72SL7DY3.40 GHz72SL7PG3.40 GHz72SL7TE3.40 GHz72SL8EY3.33 GHz73SL8P53.20 GHz72SL8T33.20 GHz72SL7ZE3.20 GHz72SL8ZP3.20 GHz72SL7HH3.20 GHz72SL7TD3.20 GHz72SL7DX3.20 GHz72SL7PF3.20 GHz72SL73Q3.20 GHz71SL7BW3.20 GHz71SL72Y3.20 GHz71SL7AE3.20 GHz71SL84U3.16 GHz73SL8UM3.16 GHz73SL73P3.06 GHz70SL72G3.06 GHz70SL6VP3.06 GHz73SL6GH3.06 GHz73SL6RR3.06 GHz73SL6YR3.06 GHz73SL7ZF3 GHz72SL8P63 GHz72SL8SV3 GHz86

Download search