bios21


Ngày nay, hầu hết các máy tính đều hổ trợ khả năng khởi động từ CD-ROM, nhưng nó phải được cấu hình thông qua BIOS. Hoặc là khả năng lựa chọn thiết bị khởi động thông qua một menu như dòng mainboard ASUS đời sau này.Khi mở máy, hãy kiểm tra màn hình khởi động, đa số đều có gợi ý "nhấn phím DELETE" để vào trình SETUPVới AmiBios yêu cầu bạn nhấn phím DEL để vào trình setupAMIBIOS(C)2006 American Megatrends, Inc.
BIOS Date: 03/02/06 20:15:54  Ver: 09.00.07

Press DEL to run Setup

Checking NVRAM..

Bây giờ bạn sẽ thấy tương tự như hình dưới đây, chọn BOOT và chọn Boot Device Priority và chọn thiết bị khởi động đầu tiên là  CDROM thiết bị thứ nhì là  HARD DRIVE bạn cần nhấn F10 để lưu cài đặt.
BIOS SETUP UTILITY

Main   Advanced   Power   Boot Security   Exit


► Boot-Time Diagnostic Screen: [Enabled]

► QuickBoot Mode:              [Enabled]

► Scan User Flash Area:        [Disabled]

► Boot-Time Diagnostic Screen: [Enable]

► After Power Failure:         [Last State]

► On Modem Ring:               [Power On]

► On LAN:                      [Power On]

Boot Device Priority
1st Boot Device    [CDROM]

2nd Boot Device    [Hard Drive]

Hard Disk Drives

Floppy Drives

CDROM Drives


Specifies the boot sequence from the available devices
+ -     Change Option
F1      General Help
F10     Save and Exit


(c)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.


Đối với Award Bios bạn sẽ thấy màn hình tương tự như hình dưới đây, chọn phím như "gợi ý" để vào trình SETUP. Vẫn là phím DELAward Modular BIOS v4.51PG, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-98, Award Software, Inc.

ASUS P2B-DS ACPI BIOS Revision 1012B

Pentium III 650Mhz Processor
Memory Test : 262144K OK

Press DEL to run Setup
08/05/00-i440BX-P2B-DS

Bây giờ chọn: Advanced Bios Features
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility

> Standard CMOS Features> Advanced BIOS Features

> Advanced Chipset Features

> Integrated Peripherals

> Power Management Setup

> PnP/PCI Configurations

> PC Health Status

Frequency/Voltage ControlLoad Fail-Safe Defaults

Load Optimized Defaults

Set Supervisor Password

Set User Password

Save & Exit Setup

Exit Without Saving

Esc : Quit
F10 : Save & Exit Setup

Virus Protection, Boot Sequence...


và chỉnh: First Boot Device to CDROM Second or third to HDD-0 và nhấn F10 tod9e63 lưu nó.
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility

Virus Warning
CPU Internal Cache
External Cache
CPU L2 Cache ECC Checking
Processor Number Feature
Quick Power On Self Test
First Boot Device
Second Boot Device
Third Boot Device
Boot Other Device
Swap Floppy Drive
Boot Up NumLock Status
Gate A20 Option
Ata 66/100 IDE Cable Msg.
Typematic Rate Setting
Security Option
OS Select For DRAM > 64MB

[Disabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[CDROM]
[Floppy]
[HDD-0]
[Enabled]
[Disabled]
[On]
[Fast]
[Enabled]
[Disabled]
[Setup]
[Non-OS2]

Item Help

Select Your Boot
Device Priority

Esc : Quit
F10 : Save & Exit Setup

Virus Protection, Boot Sequence...


Ở một số máy bộ Dell phím "gợi ý" là F2F2  = Setup
F12 = Boot Menu
w w w . d e l l . c o m

Dimension 8100

BIOS Revision XP2


Bây giờ chọn: Boot Sequence và chọn CD-Rom bằng cách nhấn phím - + và nhấn phím "khoảng trắng" để kích hoạt nó.
Bấm ESC và chọn save settings and exit


Dell - Dimension 8100
Intel Pentium 4 Processor: 1.30 Ghz
LEVEL 2 Cache: 256 KB Integrated


System Time ...................
System Date ...................Primary Drive 0 ...............
Primary Drive 1 ...............
Secondary Drive 0 .............
Secondary Drive 1 .............
Boot Sequence .................


* 1. IDE CD-ROM Device

* 2. Hard-Disk Drive C:
SPACE to enable/disable | +,- to move down/up


System Memory .................
AGP Aperture ..................
CPU Information ...............

Up/Down to Select | SPACE +,- to Change | ESC to Exit


Một số máy bộ Dell bạn vào BIOS bằng phím F2Boot Device Menu
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

1. Normal
2. Diskette Drive
3. Hard-Disk Drive C:
4. IDE CD-ROM DeviceEnter a choice: 1

Một số khác lại dùng phím  F12 đối với máy bộ Dell

PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
Copyright 1985-1999 Phoenix Technologies Ltd.
All Rights Reserved
Copyright 1996-1999 Intel Corporation.
4S4EB2X0.05A.0009.P08

Micron Electronics, Inc.

Intel(R) Pentium(R) III processor 450 Mhz
640K System RAM Passed
255M Extended RAM Passed
512K Cache SRAM Passed

Press F2 to Enter Setup

Nhấn F2 để vào  bios setup
ROM PCI/ISO BIOS (P2B-DS)
CMOS SETUP UTILITY, AWARD SOFTWARE, INC.

STANDARD CMOS SETUPBIOS FEATURES SETUP

CHIPSET FEATURES SETUP

POWER MANAGEMENT SETUP

PNP AND PCI SETUP

LOAD BIOS DEFAULTS

LOAD SETUP DEFAULTS

SUPERVISOR PASSWORDUSER PASSWORD

IDE HDD AUTO DETECTION

SAVE & EXIT SETUP

EXIT WITHOUT SAVING

Esc : Quit               Shift(F2) : Change Color
F10 : Save & Exit Setup

Boot Sequence, Boot Virus Protection, CPU Speed...


và chỉnh  Boot Sequence to A,CDROM,C và nhấn Esc kế đó nhấn F10 để lưu nó.
ROM PCI/ISO BIOS (P2B-DS)
CMOS SETUP UTILITY, AWARD SOFTWARE, INC.

CPU Internal Core Speed
Boot Virus Detection
Processor Serial Number
CPU Level 1 Cache
CPU Level 2 Cache
CPU Level 2 Cache ECC Check
BIOS Update
Quick Power On Self Test
HDD Sequence SCSI/IDE First
Boot Sequence
Boot Up Floppy Seek
Floppy Disk Access Control
IDE HDD Block Mode Sectors
HDD S.M.A.R.T. capability
PS/2 Mouse Function Control
OS/2 Onboard Memory > 64M
MPS 1.4 Support

650Mhz
Enabled
Disabled
Enabled
Enabled
Disabled
Enabled
Enabled
IDE
A,CDROM,C
Disabled]
R/W
HDD MAX
Disabled
Auto
Disabled
Disabled

Item Help:

Select Your Boot
Sequence

Esc : Quit
F10 : Save & Exit Setup


Một số máy Có lựa chọn thiết bị khởi động là: Cd/Hdd/Floppy/Usb Device, Hoặc có thể nhấn F8 để hiện Boot Menu và khi đó ta chỉ cần chọn CDRom.


Lê Quang Vinh


Theo Hiren.info
Download search