Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 12/22/2017 in all areas

  1. 1 point
    Chưa thấy nhưng đã thấy trường hợp 2 chân cạnh nhau của 1 con trở bẹ thông nhẹ với nhau (mà đáng lẽ phải cách điện với nhau). Vậy trường hợp trở giảm trị số cũng có thể xảy ra.
  2. 1 point
    USB Copy bộ file Firmware V56 hoặc Firmware cần khác - Giá 100.000vnđ Hàng đang có tại kythuatphancung.vn