Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 10/01/2018 in all areas

  1. 1 point
    cái này là do lỗi nguồi 3,2v cấp cho cap áp. anh lấy nguồn này trên mh xuống thử xem. có thể xẽ ok nhé chúc bạn thành công
  2. 1 point
    Ý bạn là mất cao áp , có hình mờ khi ở dos !? Đúng là khi cấy "độ" board cao áp có những phát sinh lạ (có thể do tổng trở, dòng cấp ..kg phù hợp ..) .trường hợp của bạn có thể giải quyết như sau : - xác định xem khi màn hình sáng/tối đường dây nào có/ mất nguồn > cách ly dây đó ra khỏi board cao áp > mượn nguồn 3v cấp lên trên lcd ,qua 1 trở về chân này trên board cao áp , ánh sáng sẽ xuất hiện cùng lúc khi có hình, miễn chân đó kg phải dây adj.