Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 07/31/2019 in all areas

  1. 1 point
    Cảm ơn bạn nhé. Mình thay con diode 3 chân đường 12v nguồn chạy rồi nhưng nó lại có tiếng rít hình như từ cái biếp áp thì phải. Mình thấy ko ổn nên ko lắp vào máy tính nữa mà để làm nguồn chạy moto luôn
  2. 1 point
    Hp 450 1000 6050A2493101-MB-A02 Laptop Schematics e91f6_inventec_harvey_14_uma_dis_rev_x01_sch_hp_pavilion_g4-2000_presario_cq35-701tu_cq45-2000_1.pdf