Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 10/16/2021 in all areas

  1. 1 point
    các bác làm con asus x401a bị khóa nguồn đầu vào chưa .em đang gặp. dùng pin bình thường,nếu cắm pin trước rồi cắm sạc thì ko bị khóa 19v điện 19 vẫn qua và xạc pin, chân g 2 fets nguồn vẫn ra 25v cho fet dẫn nhưng nếu chỉ dùng sạc thì 19v cắm vào khóa ngay tại 2 fet đầu vào, em đã thay ic xạc, thay rt8206 thay. chân acok của ic xac là pq25 khi dùng xạc là 3v. chân 120 của i0 khi dùng pin là 3,3 v. em bí lắm ùi.bác bác giúp em di,thanh nhiu nhìu a boardview asus x401a.rar