Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 06/26/2022 in all areas

  1. 1 point
    tình trạng nhận máy kêu 7 tiếng bip không xuất hình, nguồn đủ, dòng lên cao đứng im, tiếp đến là chép bios vẫn không được , kiểm tra nguồn tại lcd1 chân số 32 không có nguồn, thế là hấp lại chip chân này có nguồn,dòng nhảy có thay đổi, gắn vào không có tiếng bip và cũng không xuất hình, kiểm tra tiếp chân 34,35,36 (+LCDVDD) không có nguồn, kiểm tra ngược lại thì thấy chân 3 q5401 mất 15v , thay e điện trở r5413 , kiểm tra có nguồn, gắn màn hình xuất hình ok.