lqv77

IC thay thế tương đương trong laptop

Recommended Posts

vmc    3
RT8205 hoặc thay = TPS51125 thử nhé

Cơ bản thì con RT8205C và TPS51125 giống nhau, nhưng có phải là CL = EA không thì không chắc lắm nên mới hỏi ae. Bởi vì mạch Rt8205C và TPS51125 chân 13 là chân EN( xung cho phép chỉ là 3V3 hoặc 5V) nhưng mạch thự tế của con CL = EA thì chân này đang có 18,5V. Các ae co cao kiến gì không. Bởi vì nếu thử thì sẽ phát sinh nhiều lỗi khác nếu IC sai về chức năng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now