lqv77

IC thay thế tương đương trong laptop

Recommended Posts

SN608090 dùng chung với isl6237 và 51427 RT8206B. Đặc biệt 8206A khác 8206B
I/O ENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Và I/O ITE IT8500E, IT8502,IT8512 dùng chung được.
isl 6266 = isl 6262
isl 62883 = isl 62882
rt 8223 = rt 8205
i/o ite 8502e jxa = ite 8502e kxo kxt
ite8512e jxa= ite8512e jxt
ite8512e kxs= ite8512e kxo
6A
ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B
PM6686 = TPS17020
UP1585QQAG (marked EM EC) = TPS51123A = RT8223P(marked EQ=)
Charger ISL88731=BQ24745

1: RT8206B = ISL 6237
2: MAX8734A = RT8203
3: J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)
4: I/O... KB926QF D3 = KB926QF CO
KB3926QF D3= KB3926QF CO
RT8205(A) = TPS51125
Ef=de 41j ------------------- rt8207lgqw
cj=cl 40w ------------------- tps51125

Microcontrollers (KBC, SUPER I/O, EC, etc) interchangeability
Table interchangeability multicontrollers

EC1 Replacement EC2 Platform Note
ENE
KB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C
KB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 Asus EeePC 900
KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3
KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5
KB3926QF-C0 <-> KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6
KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23
KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551P
KB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552P
KB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 - Compal LA-5082P
KB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061P
KB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P
Winbond
WPCE773 <-> WPCE775
WPC8763LDG <-> WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G - Quanta ZD1
WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x - Quanta MX3 (Maddog 2.5)
nuvoTon
NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DX
NPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1
NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG
ITE
IT8500E > IT8502E Asus K50IJ
IT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
IT8502E <-> IT8512E Asus K50IJ
IT8512E > IT8500E Acer 6920
IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA Asus X51R/RL
SMSC
MEC1300-NU <-> MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)

Nguồn: https://www.facebook.com/laptopadvance

Bổ sung:

SN0608098 tương đương ISL6236

PERFECT SUB
1. RT8205A=TPS51125
2. ISL6236=RT8206A
3. ISL6268=APW7318
4. TPS51117=RT8209B ao=ca AO=BM AO=CD AO=CA AO=BG AO=BG AO=CB AO=BL. AO=BG AO=BH 40. RT8209A=FH=CG CU1 FH=EE,FH=CC,FH=DD,FH=CL,FH=8JFH=CF,
5. TPS51116=RT8207 ISL6227=APW7108
6. TPS51125=RT8205B=UP6182
7. TPS51123=RT8223M=UP1585QQAG(20=el,20=df,20=ef.......rt8223p)eq=cg,eq=dm,eq=do,eq=dd=da=dc=dkrt8223m RICHTEK RT8223BGQW RT8223B DS=CC DS=CD DS=CE DS=CF DS=BJ DS=BK
8. P2805MF=G5933
9. SN608090=ISL6237=TPS51427=RT8206B
10. ISL6237=MAX17020=MAX8778=TPS51427=RT8206B
11. PM6686=TPS17020=isl6236=rt8206a
12. U1585QQAG(EM=EC)=51123A=RT8223P(EQ=XX)
13. MAX8734A=RT8203
14. MAX1908=MAX8724
15. ISL88731=BQ24745
16. ISL6266=ISL6262
17. ISL62883=ISL62882
18. ALC660=ALC883
19. RT8223=51123
20. (DH=CH)=(DH=CA)=RT8207 CP=DD,CP=CF,DH=EA,CP=AJ(DH=,CP=) 
21. W8769=W8763
22. SN608090=ISL6236=51427=RT8206B
23. KB9206QF C0,D2,D3 ARE INTERCHANGEABLE
24. IT8500E=IT8512=IT8502
25. ISL6262=ISL6266
26. ISL62883=ISL628823
27. RT8205(A)=RT8223
28. RT8206B=ISL6237
29. ITE8512EKXS=ITE8512EKXO
30. MAX8734A=RT82032
31. J493(G966-93)RT9018B(DELL VOSTRO 1015) ES=EF ES=CL ES=DD
32. (EF=DE 41J)=RT8207LGQW EF-EF-DE-. EF=CM EF=CG EF=CF EF EF=CM EF=DG EF=DE EF=CG EF=DF
33. (CJ=CL 40W)=TPS51125
34. PM6686=TPS17020
35. UP1585QQAG(MARKED EC EM)=TPS51123A=RT8223P(MARKED EQ=) RICHTEK RT8223BGQW RT8223B DS=CC DS=CD DS=CE DS=CF DS=BJ DS=BK
36. RT8205(A0=TPS51125%
37. EF=DE 41J---------------RT8207LGQW
38. CJ=CL 40W------------ TPS51125
39. TPS51125A=RT8205BGQW=(CK=CD C47)
40. RT8209A=FH=CG CU1 FH=EE,FH=CC,FH=DD,FH=CL,FH=8JFH=CF,
41. RT8204C H6=CH,H6=CB,H6=CG,H6=BE,H6=CC ETC JOX RT8204BGQW (FR=AH FR=AM FR=
42. RT8205=TPS51125
43. SN10504=SN0608098 RHBR
44. MAX1908=MAX8724
45. ISL6266=ISL6262
46. RT8205=RT8223

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình gặp chip nguồn vga core của hp450, trên lưng có số 1601

chân 1: bst

         2 và 3: pmw và en

         4: gnd

         5: low

         6: vcc

         7: out (nguồn cấp cho vga core)

         8: hi

giống ncp 5911 nhưng nguồn và gnd ngươc nhau

có bác nào biết tương đương không, giúp mình với.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mình đang sửa con main laptop HP DV4-1425DX bị mất cấp trước do hỏng ic dao động CJ=BH không biết con này có thay tương đương với TPS 51125 được không và mua ở đâu anh em chỉ với mình ở Lào cai thank trước

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now