Đến nội dung


Hình ảnh

Canon 1810 báo lỗi 5F-51


 • Please log in to reply
8 replies to this topic

#1 longfrin

longfrin

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 70 Bài viết

Đã gửi 26 September 2010 - 07:48 AM

xin cac bac may in canon 1810. MAY KHOI DONG BINH THUONG NHUNG KHI RA LENH IN THI MAY BAO 5F-51 VA KO IN DC. AI BIET XIN CHI GIUP MINH VOI..................XIN DA TA TRUOC CAC CAO THU

#2 alexBOM

alexBOM

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 88 Bài viết

Đã gửi 26 September 2010 - 08:01 AM

QUOTE(Chú Thích)(longfrin @ Sep 26 2010, 07:56 AM) <{POST_SNAPBACK}>
xin cac bac may in canon 1810. MAY KHOI DONG BINH THUONG NHUNG KHI RA LENH IN THI MAY BAO 5F-51 VA KO IN DC. AI BIET XIN CHI GIUP MINH VOI..................XIN DA TA TRUOC CAC CAO THUđây là máy nghĩa địa của nhật phải không bạn!
ca này khó đó
khi báo lỗi này máy báo thêm câu lỗi là call serrvice
causes- An internal ROM check error occurred.
action:Repair or Relpace the video controller PCB

goodluck

#3 longfrin

longfrin

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 70 Bài viết

Đã gửi 26 September 2010 - 08:17 AM

QUOTE(Chú Thích)(alexBOM @ Sep 26 2010, 08:09 AM) <{POST_SNAPBACK}>
đây là máy nghĩa địa của nhật phải không bạn!
ca này khó đó
khi báo lỗi này máy báo thêm câu lỗi là call serrvice
causes- An internal ROM check error occurred.
action:Repair or Relpace the video controller PCB

goodluck

KO CHI CO DONG CHU DO THOI, MINH TAT MAY MO LAI VAN BI NHU TREN KO HIEU SAO NUA. BAC NAO BIET PAN NAY THI GIUP MINH VOI

#4 longfrin

longfrin

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 70 Bài viết

Đã gửi 26 September 2010 - 08:54 AM

QUOTE(Chú Thích)(longfrin @ Sep 26 2010, 08:25 AM) <{POST_SNAPBACK}>
KO CHI CO DONG CHU DO THOI, MINH TAT MAY MO LAI VAN BI NHU TREN KO HIEU SAO NUA. BAC NAO BIET PAN NAY THI GIUP MINH VOI

TROI OI KO AI LEN DIEN DAN AH. BAC VUONGPD , BAC NGHIA, CAC CAO THU MAY IN DAU ROI SAO KO LEN TIENG VAY. HELP ME..................

#5 vuongpd

vuongpd

  Thành viên tích cực

 • Moderators
 • 1955 Bài viết

Đã gửi 26 September 2010 - 09:06 AM

QUOTE(Chú Thích)(longfrin @ Sep 26 2010, 09:02 AM) <{POST_SNAPBACK}>
TROI OI KO AI LEN DIEN DAN AH. BAC VUONGPD , BAC NGHIA, CAC CAO THU MAY IN DAU ROI SAO KO LEN TIENG VAY. HELP ME..................


Mình không biết tiếng nhật, cái này có thể giúp bạn tham khảo(mang đi nhờ dịch nhé)

canon1810错误代码2009-01-09 16:31· 00 正常工作代码
02 正常工作代码
11 机器缺纸
12 机器门未关好
13 机器卡纸
14 机器未检测到硒鼓
16 机器的墨粉缺少
17 机器没有装入下纸盒
41 机器选用纸张尺寸或方向与电脑选用的纸张不对。
42 I/F: 2 ERROR Interface problem: CENTRO* (parallel) RS232 (serial)
5F-50 机器的定影器损坏或没有定影电压。
5F-50 Service CTL SFT E E 定影器可能结露,潮湿引起温控保护或短路保护。佳能LBP-730定影器出此代码比较多,温控系统设计或元件有缺陷,不
定!
5F-51 没有检测 到激光束,可能是激光偏转马达损坏或硒鼓没装好。
5F-51 Service CTL SFT E E 激光偏转马达转速异常,可能轴承缺油或铁锈过多,造成摩
过大,转速变慢。
5F-52 SERVICE M2-021 2号主电机动作不良,估计马达本身问题或驱动电路的元件有
障,特别是电解电容。

53 激光器问题(过热)
5F-54/55 机器两侧排气风扇出现故障,停转或死。
5F-55 SERVICE 010 可能的故障位置:DC controller, formatter, main motor--打印引擎与主机板不进行通信。定影组件加热器或清洁棍的

5F-55 SERVICE 030-032 030可能是排纸开关问题或驱动电机问题。
5F-56 手送纸托轻触开关不良。

5F-58 废粉满了
98- 硒鼓计数寿命即将到期。
9A MP ILL 手送板上所放纸张尺寸或者方向与电脑所选不一致。
1G K TONER LOW 机器没有检测到黑色墨粉。
99 ITB WARNING 出现此代码表示转印组件寿命到。
EF DRUM CHECK 代码表示硒鼓计数芯片寿命到了。
EE DENSITY ERROR 指"密度出错",即浓度控制失调,也可能是光鼓和转印带老化。
E0 Drum Warning 出现此代码时候,只是提醒你鼓的寿命将到。
40 LINE ERROR 检查步骤:1、Check Print cable connections,检查打印线的连接情况;2、 Check the RS-232 (serial) parameters match the computer,检查RS-232串口参数是否与电脑的匹配,检查打印口有无开路、短路
问题。
5F-4F SERVICE CTL SFT E E 估计是激光束(laser beam)的问题,还待查证。通电初始化时,观察鼓上有无红光照
射。

LBP打印机增补代码1:

A2-28 内存出错:打印文件太大(图文);打印机内存不足

A6-46 SERVICE 内存出错

A6-33 Time out table overflow 超时,内存出错。

A0-35 SERVICE……内存出错

A0-3B SERVICE……内存出错

A4-22 Too many fonts……字体太多,内存溢出。

18 CAS.FEED REJ.THICK 厚进纸仓选择

E5 FIX.UNIT WARN 定影部件警告(计数器超过10万张)

OF OPT REMOVAL 使用中的部件离位(双面器)

EF DRUM CHECK 鼓计数器出错

E0 DRUM WARNING 鼓(计数器)警告

E8……定影器出错

93 CABLE CHECK (2260下层纸托柜线未接)

5F-50 SERVICE……定影器故障(CTL SET EE,有时候出现此代码,可能也与电脑数据传输出错有关,

如果拔掉打印线问题消失,将是与数据传输有关,重起电脑


5F-50 Service 002:定影器温控管问题。

5F-54 SERVICE 070 废粉警告快满了(LBP2260)

5F-55 SERVICE 030鼓架废粉满(彩机)

51 SUPER FINE REJ,1200DPI打印时,内存容量设置的不对(内存溢出)

8F-84 SERVICE CTL SET EE……电源接触问题,拔掉网卡试试;检修或更换电源板。

1F F/D FULL/CHECK:出纸口的传感器问题,可能脏了,可能移位了,
可能是不灵活了

99 ITD。UNITCHK 门上感光鼓传感器被污染了
#6 longfrin

longfrin

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 70 Bài viết

Đã gửi 26 September 2010 - 09:09 AM

QUOTE(Chú Thích)(vuongpd @ Sep 26 2010, 09:14 AM) <{POST_SNAPBACK}>
Mình không biết tiếng nhật, cái này có thể giúp bạn tham khảo(mang đi nhờ dịch nhé)

canon1810错误代码2009-01-09 16:31· 00 正常工作代码
02 正常工作代码
11 机器缺纸
12 机器门未关好
13 机器卡纸
14 机器未检测到硒鼓
16 机器的墨粉缺少
17 机器没有装入下纸盒
41 机器选用纸张尺寸或方向与电脑选用的纸张不对。
42 I/F: 2 ERROR Interface problem: CENTRO* (parallel) RS232 (serial)
5F-50 机器的定影器损坏或没有定影电压。
5F-50 Service CTL SFT E E 定影器可能结露,潮湿引起温控保护或短路保护。佳能LBP-730定影器出此代码比较多,温控系统设计或元件有缺陷,不
?定!
5F-51 没有检测 到激光束,可能是激光偏转马达损坏或硒鼓没装好。
5F-51 Service CTL SFT E E 激光偏转马达转速异常,可能轴承缺油或铁锈过多,造成摩
?过大,转速变慢。
5F-52 SERVICE M2-021 2号主电机动作不良,估计马达本身问题或驱动电路的元件有
?障,特别是电解电容。

53 激光器问题(过热)
5F-54/55 机器两侧排气风扇出现故障,停转或死。
5F-55 SERVICE 010 可能的故障位置:DC controller, formatter, main motor--打印引擎与主机板不进行通信。定影组件加热器或清洁棍的
?题
5F-55 SERVICE 030-032 030可能是排纸开关问题或驱动电机问题。
5F-56 手送纸托轻触开关不良。

5F-58 废粉满了
98- 硒鼓计数寿命即将到期。
9A MP ILL 手送板上所放纸张尺寸或者方向与电脑所选不一致。
1G K TONER LOW 机器没有检测到黑色墨粉。
99 ITB WARNING 出现此代码表示转印组件寿命到。
EF DRUM CHECK 代码表示硒鼓计数芯片寿命到了。
EE DENSITY ERROR 指"密度出错",即浓度控制失调,也可能是光鼓和转印带老化。
E0 Drum Warning 出现此代码时候,只是提醒你鼓的寿命将到。
40 LINE ERROR 检查步骤:1、Check Print cable connections,检查打印线的连接情况;2、 Check the RS-232 (serial) parameters match the computer,检查RS-232串口参数是否与电脑的匹配,检查打印口有无开路、短路
?问题。
5F-4F SERVICE CTL SFT E E 估计是激光束(laser beam)的问题,还待查证。通电初始化时,观察鼓上有无红光照
射。

LBP打印机增补代码1:

A2-28 内存出错:打印文件太大(图文);打印机内存不足

A6-46 SERVICE 内存出错

A6-33 Time out table overflow 超时,内存出错。

A0-35 SERVICE……内存出错

A0-3B SERVICE……内存出错

A4-22 Too many fonts……字体太多,内存溢出。

18 CAS.FEED REJ.THICK 厚进纸仓选择

E5 FIX.UNIT WARN 定影部件警告(计数器超过10万张)

OF OPT REMOVAL 使用中的部件离位(双面器)

EF DRUM CHECK 鼓计数器出错

E0 DRUM WARNING 鼓(计数器)警告

E8……定影器出错

93 CABLE CHECK (2260下层纸托柜线未接)

5F-50 SERVICE……定影器故障(CTL SET EE,有时候出现此代码,可能也与电脑数据传输出错有关,

如果拔掉打印线问题消失,将是与数据传输有关,重起电脑
?

5F-50 Service 002:定影器温控管问题。

5F-54 SERVICE 070 废粉警告快满了(LBP2260)

5F-55 SERVICE 030鼓架废粉满(彩机)

51 SUPER FINE REJ,1200DPI打印时,内存容量设置的不对(内存溢出)

8F-84 SERVICE CTL SET EE……电源接触问题,拔掉网卡试试;检修或更换电源板。

1F F/D FULL/CHECK:出纸口的传感器问题,可能脏了,可能移位了,
?可能是不灵活了

99 ITD。UNITCHK 门上感光鼓传感器被污染了

VU NAY HOI GAY DAY, MINH DANG KIEM TRA DAY. KO BIET MAY NAY CO CACH J DE RESET KO NHI BAN VUONGPD


#7 longfrin

longfrin

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 70 Bài viết

Đã gửi 26 September 2010 - 09:15 AM

[quote name='longfrin' date='Sep 26 2010, 09:17 AM' post='30922']
VU NAY HOI GAY DAY, MINH DANG KIEM TRA DAY. KO BIET MAY NAY CO CACH J DE RESET KO NHI BAN VUONGPD
[/quoC
CAO THU MAY IN VIET NAM DAU HET ROI NHI.................. CAC BAN OI CUNG NHAU SUA DI NAO.

#8 lê_vinh

lê_vinh

  Newbie

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết

Đã gửi 14 March 2011 - 12:00 PM

5f-51 là lỗi hộp scan. cần gọi mình 0982121828 chỉ tận tình cho các lỗi về máy in A3 canon. thân

#9 vietcuong

vietcuong

  Newbie

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết

Đã gửi 05 April 2011 - 11:04 AM

thay thử hộp scan.
nhưng trường hợp này 90% là bị board nguồn. tui từng bị con này
0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 ẩn nick