Cơ bản: Nguồn một chiều - DC

  • 14/02/2009, 08:00 am
  • xx phản hồi
1 - Khái niệm cơ bản về dòng điện 1. Cấu trúc nguyên tử : Để hiểu về bản chất dòng điện ta biết rằng ( kiến thức PTTH ) tất cả các nguyên tố đều được cấu tạo lên từ các nguyên tử và mỗi nguyên tử của một chất được...

Download search