Cơ bản: Điện từ trường

  • 14/02/2009, 11:18 pm
  • xx phản hồi
1 -  Khái niệm về từ trường. * Nam châm và từ tính . Trong tự nhiên có một số chất có thể hút được sắt gọi là nam châm tự nhiên. Trong công nghiệm người ta luyện thép hoặc hợp chất thép để tạo thành nam châm nhân tạo. Nam châm...

Cơ bản: Nguồn một chiều - DC

  • 14/02/2009, 08:00 am
  • xx phản hồi
1 - Khái niệm cơ bản về dòng điện 1. Cấu trúc nguyên tử : Để hiểu về bản chất dòng điện ta biết rằng ( kiến thức PTTH ) tất cả các nguyên tố đều được cấu tạo lên từ các nguyên tử và mỗi nguyên tử của một chất được...

Download search