Độ bo LCD đa năng toàn tập
Phần 1: Tổng quan
Phần 2: Các chân giao tiếp trên bo LCD đa năng
Phần 3: Các tool nạp bo đa năng thông dụng

Phần 4: Các tool, software nạp bo đa năng thường dùng

Có thể download miễn phí theo link sau:

http://kythuatphancung.com/forum/index.php?showtopic=14678

1. Realtek ISP Tool


Download Realtek ISP Tool tại đây:

http://kythuatphancung.com/forum/index.php?showtopic=14677

Tool này chủ yếu nạp cho các bo dùng chip RTD2025L.

2. Rova ISP Tools


Download Rova ISP Tools tại đây:

http://kythuatphancung.com/forum/index.php?showtopic=12010

Tool này nạp được hầu hết các bo dùng chip Realtek thông dụng như RTD2025, RTD2270, RTD2660...

3. Novatek Easy USB Writer:


Download Novatek Easy USB Writer tại đây:

http://kythuatphancung.com/forum/index.php?showtopic=12009

Tool này dùng để nạp các bo dùng chip của hãng Novatek.

4. Tập hợp các Tool kèm theo bo EP1122 và bo EP1130 đều có theo link sau:

http://kythuatphancung.com/forum/index.php?showtopic=14678

Lê Quang Vinh - KyThuatPhanCung.comDownload search