Thực hành nạp bo 2025L cho panel LP141WX3

Panel laptop 14.1 Wide Gương <-- Dùng để độ bộ test panel Laptop đây mà.

Đọc bài này trước:

Thực hành nạp file bo 2025L - Từng bước từng bước, Panel thực hành CP150601-03

Ở bài thực hành này, Panel thực hành là panel của laptop 14.1 Wide Gương thông dụng. Bài này coi như dùng để test panel laptop 14.1WG hoặc dùng để độ tool test panel laptop 14.1WG.

Bắt đầu:

1. Đọc tên panel:

Lật mặt sau tìm chuỗi có chứa 141 (tức 14.1 )

Reduced: 90% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


2. Tra độ phân giải = google:https://www.google.com.vn/search?q=LP141WX3

Dễ thấy độ phân giải Panel này là: 1280x800

3. Xem cable LVDS để xác định bao nhiêu cặp tín hiệu:
Để ý chân nguồn (Vcc) trường hợp này nhìn thấy 4-5 cặp nhưng nếu để ý thì chì có cable 4 cặp thì mới đúng cable nguồn còn cable 5 cặp thì ngược cable nguồn, nên nó phải là cable 4 cặp.

Reduced: 90% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image


4 cặp thì có 3 cặp màu 1 cặp clock -> 3 cặp màu = 6 bit màu = Single 6 bit

4. Chọn file:

File đúng là file có 1280x800 và có S6 hoặc Si6

Chọn file như hình:Xem thêm ở đây:

http://kythuatphancung.com/forum/index.php?showtopic=20661

Lê Quang Vinh - www.kythuatphancung.com


Download search