Nên xem:

trước khi đọc tiếp phần dưới đây.

Bảng 4: CPU INTEL (tiếp theo)

  • Pentium II Xeon: 75º C

  • Pentium III Xeon 600 MHz, 667 MHz and 733 MHz to 1 GHz: 55º C

  • Pentium III Xeon 700 MHz: 65º C

  • Pentium III Xeon 550 MHz: 68º C

  • Pentium III Xeon 500 MHz: 75º C

  • Xeon:





























































































































































































































SSpec



Clock



Max. Temp. (º C)



SL7ZB



3.80 GHz



72



SL8P2



3.80 GHz



72



SL84W



3.66 GHz



73



SL8UN



3.66 GHz



73



SL7ZC



3.60 GHz



72



SL8P3



3.60 GHz



72



SL7ZJ



3.60 GHz



72



SL7PH



3.60 GHz



72



SL7HK



3.60 GHz



72



SL7VF



3.60 GHz



72



SL7DZ



3.60 GHz



72



SL7ZK



3.40 GHz



72



SL8P4



3.40 GHz



72



SL7ZD



3.40 GHz



72



SL7HJ



3.40 GHz



72



SL7DY



3.40 GHz



72



SL7PG



3.40 GHz



72



SL7TE



3.40 GHz



72



SL8EY



3.33 GHz



73



SL8P5



3.20 GHz



72



SL8T3



3.20 GHz



72



SL7ZE



3.20 GHz



72



SL8ZP



3.20 GHz



72



SL7HH



3.20 GHz



72



SL7TD



3.20 GHz



72



SL7DX



3.20 GHz



72



SL7PF



3.20 GHz



72



SL73Q



3.20 GHz



71



SL7BW



3.20 GHz



71



SL72Y



3.20 GHz



71



SL7AE



3.20 GHz



71



SL84U



3.16 GHz



73



SL8UM



3.16 GHz



73



SL73P



3.06 GHz



70



SL72G



3.06 GHz



70



SL6VP



3.06 GHz



73



SL6GH



3.06 GHz



73



SL6RR



3.06 GHz



73



SL6YR



3.06 GHz



73



SL7ZF



3 GHz



72



SL8P6



3 GHz



72



SL8SV



3 GHz



86





Download search