Đây chỉ là một ví dụ cụ thể cho dòng ASUS, tuy nhiên, nó vẫn có giá trị tham khảo cao cho người mới bắt đầu.

Reduced: 36% of original size [ 1754 x 1240 ] - Click to view full image


Reduced: 76% of original size [ 834 x 690 ] - Click to view full image


Reduced: 63% of original size [ 1002 x 704 ] - Click to view full image


Reduced: 50% of original size [ 1280 x 784 ] - Click to view full image


Reduced: 50% of original size [ 1280 x 920 ] - Click to view full image


Reduced: 62% of original size [ 1021 x 733 ] - Click to view full image


Xem thêm:

http://kythuatphancung.com/forum/index.php?showtopic=22610


Download search