Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 08/02/2021 in all areas

  1. 1 point
    Sữa cũng phải theo nguyên lý 1 chút. Khóa nguồn B+ là có nguyên nhân của nó. Vì sao nguồn B+ bị khóa: khi AD bị sai áp? AD không đủ công suất? Chập đường AD_ID? mạch bảo vệ bị lỗi ? Loại trừ khả năng do sai áp, thì chỉ còn AD không đủ công suất hoặc chập nguồn AD_ID nên khóa nguồn B+ Vấn đề bây giờ bạn chỉ dò từ chân Kim của Dắc cắm AD thì mọi việc sẽ ok hết. FIX xong thì IO sẽ cho ra đủ lệnh mà ko cần câu kéo gì cả.