Sign in to follow this  
dangminhnhat

E có E Brother 2240d khởi động bình thường, các đèn ok, nhưng khi bật lệnh in máy khơi động 1 tẹo rồi báo đèn error, mong các B giúp đỡ

Recommended Posts

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this