Sign in to follow this  
thinhappy

Main Asus PSL-MX card test báo 0000 nhờ a e giúp

Recommended Posts

mình đang fix con main asus psl-mx, kiểm tra nguồn RAM, nguồn chipset, nguồn vcore đều đủ, card test báo đã có clock, reset nhưng treo code 0000.

 

thử bằng tải giả thấy PWROK, VCC có áp >1V, nhưng CPU-RST chỉ có áp  = 0.76V, không biết lỗi này có phải do BIOS không, đang định chép lại BIOS. Khi gắn tải giả thì nguồn chipset báo 1.5V, nguồn phụ 1.2V , nhưng khi gắn tải giả nguồn phụ còn khoảng 1.1V nguồn chính vẫn 1.5V. Nhờ a e chỉ giúp.

 

Thanks.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this