Sign in to follow this  
trnpchg

Main Arock H61 VS3 rev 1.02 mất nguồn Vcore

Recommended Posts

Tình hình em nhận main Arock H61-VS3 Rev 1.02 tình trạng kích nguồn, quạt vẫn quay nhưng mất nguồn CPU. Qua kiểm tra các nguồn và thay thử RT8876A nhưng vẫn không có nguồn CPU, nhờ anh chị đã làm qua con này hướng dẫn chỉ đường giúp ạ, còn thiếu điều kiện nào không sao vẫn không có nguồn CPU. Em cảm ơn
Nguồn ATX bình thường
Vram:                                  1.25V
Vtt:                                      1.04V
Vcc12 (RT8876A)             12V
VCC5 (RT8876A)              5V
VCC chân 36 (RT8876)    5V 
Vcore_En                            1.04V

 

Untitled.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this