VN: Sưu tập hơn 1850+ schematics của các dòng máy laptop hiện có. Dù ít ỏi nhưng sẽ là tiền lệ để các anh em kỹ thuật khác cùng nhau chia sẻ thêm các schematics khác.

EN: Collection of more than 1850+ Schematics of the line laptop available.
Although little is the precedent for other technical brothers share more Schematics other. (Translate.google.com)


RU: Коллекция из более чем 1850+ Схемы линий доступных ноутбуков.
Хотя мало прецедентов для других технических братья долю более Schematics другие.
(Translate.google.com)

CN: 收集超过1850+提供原理图线的笔记本电脑虽然先例,其他技术的兄弟分享更多的原理图(Translate.google.com)

laptop-schematics

Link download cho từng dòng máy:
acer120 asus120 compaq Dell_logo HP Logo
ibm-logo Lenovo_logo logo_samsung sony-vaio-logo toshiba-logo
Sẽ tiếp tục cập nhật.

Có thể dùng chức năng tìm kiếm tại đây (Search here):

http://kythuatphancung.com/download

Hoặc yêu cầu (requirements) schematics khác tại đây:

http://kythuatphancung.com/diendan/index.php?/forum/53-laptop-notebook-schematics-share/

Thắc mắc khác:

Mail to: [email protected]

requirementsDownload search