Giáo trình: Thiết bị đầu cuối viễn thông
Thạc sỹ: Trần Viết Thắng
Kích thước: 2.85MB
Dịnh dạng Acrobat
image_2528_1247723426sctt
1. Máy thu thanh
2. Nguyên lý ghi - phát âm
3. Nguyên lý thu phát hình
4. Compact disk player
5. VCR (Video Cassette Recorder)
6. DVD Player (Digital Video Disc)
7. Máy FAX
8. Camera
9. Điện thoại bàn.

Sưu tầm và upload bởi http://kythuatphancung.com

Link:
http://kythuatphancung.com/forum/index.php?showtopic=3506


Download search