Nên xem:

trước khi đọc tiếp phần dưới đây.

CPU AMD - Bảng 4:

  • Opteron Models 12xx

OPNModelClockMax. Temp. (º C)OSX1222IAA6CZ1222 SE3 GHz55 to 63OSA1222IAA6CZ12223 GHz55 to 74OSA1222CZBOX12223 GHz55 to 74OSX1220IAA6CS1220 SE2.8 GHz55 to 63OSX1220IAA6CZ1220 SE2.8 GHz55 to 63OSA1220IAA6CZ12202.8 GHz55 to 74OSA1220CZBOX12202.8 GHz55 to 74OSO1218IAA6CZ1218 HE2.6 GHz55 to 72OSO1218CZWOF1218 HE2.6 GHz55 to 72OSA1218IAA6CS12182.6 GHz55 to 74OSA1218CSBOX12182.6 GHz55 to 74OSA1218CZBOX12182.6 GHz55 to 74OSA1218IAA6CZ12182.6 GHz55 to 74OSO1216IAA6CZ1216 HE2.4 GHz55 to 72OSO1216CZWOF1216 HE2.4 GHz55 to 72OSA1216CSBOX12162.4 GHz55 to 74OSA1216CZBOX12162.4 GHz55 to 74OSA1216IAA6CZ12162.4 GHz55 to 74OSA1216IAA6CS12162.4 GHz55 to 74OSO1214IAA6CZ1214 HE2.2 GHz55 to 72OSO1214CZWOF1214 HE2.2 GHz55 to 72OSA1214IAA6CS12142.2 GHz55 to 74OSA1214CZBOX12142.2 GHz55 to 74OSA1214CSBOX12142.2 GHz55 to 74OSA1214IAA6CZ12142.2 GHz55 to 74OSO1212CZWOF1212 HE2 GHz55 to 72OSO1212IAA6CZ1212 HE2 GHz55 to 72OSA1212CSBOX12122 GHz55 to 74OSA1212CZBOX12122 GHz55 to 74OSA1212IAA6CZ12122 GHz55 to 74OSA1212IAA6CS12122 GHz55 to 74OSO1210IAA6CZ1210 HE1.8 GHz55 to 72OSO1210CZWOF1210 HE1.8 GHz55 to 72OSA1210IAA6CZ12101.8 GHz55 to 74OSA1210IAA6CS12101.8 GHz55 to 74OSA1210CZBOX12101.8 GHz55 to 74OSA1210CSBOX12101.8 GHz55 to 74
  • Opteron Models 22xx:OPNModelClockMax. Temp. (º C)OSY2224GAA6CX2224 SE3.2 GHz55 to 69OSY2222GAA6CX2222 SE3 GHz55 to 69OSA2222GAA6CX22223 GHz55 to 72OSA2222CXWOF22223 GHz55 to 72OSY2220GAA6CQ2220 SE2.8 GHz55 to 69OSY2220GAA6CX2220 SE2.8 GHz55 to 69OSA2220GAA6CX22202.8 GHz55 to 72OSA2220CXWOF22202.8 GHz55 to 72OSP2218GAA6CX2218 HE2.6 GHz55 to 72OSP2218CXWOF2218 HE2.6 GHz55 to 72OSA2218GAA6CQ22182.6 GHz55 to 72OSA2218CQWOF22182.6 GHz55 to 72OSA2218GAA6CX22182.6 GHz55 to 72OSA2218CXWOF22182.6 GHz55 to 72OSP2216CXWOF2216 HE2.4 GHz55 to 72OSP2216GAA6CX2216 HE2.4 GHz55 to 72OSP2216GAA6CQ2216 HE2.4 GHz55 to 72OSP2216CQWOF2216 HE2.4 GHz55 to 72OSA2216GAA6CQ22162.4 GHz55 to 72OSA2216CQWOF22162.4 GHz55 to 72OSA2216GAA6CX22162.4 GHz55 to 72OSA2216CXWOF22162.4 GHz55 to 72OSP2214GAA6CQ2214 HE2.2 GHz55 to 72OSP2214GAA6CX2214 HE2.2 GHz55 to 72OSP2214CQWOF2214 HE2.2 GHz55 to 72OSP2214CXWOF2214 HE2.2 GHz55 to 72OSA2214CXWOF22142.2 GHz55 to 72OSA2214GAA6CQ22142.2 GHz55 to 72OSA2214CQWOF22142.2 GHz55 to 72OSA2214GAA6CX22142.2 GHz55 to 72OSP2212CXWOF2212 HE2 GHz55 to 72OSP2212CQWOF2212 HE2 GHz55 to 72OSP2212GAA6CQ2212 HE2 GHz55 to 72OSP2212GAA6CX2212 HE2 GHz55 to 72OSA2212CQWOF22122 GHz55 to 72OSA2212GAA6CX22122 GHz55 to 72OSA2212CXWOF22122 GHz55 to 72OSA2212GAA6CQ22122 GHz55 to 72OSP2210GAA6CX2210 HE1.8 GHz55 to 72OSP2210CXWOF2210 HE1.8 GHz55 to 72OSA2210GAA6CQ22101.8 GHz55 to 72OSA2210CQWOF22101.8 GHz55 to 72OSA2210GAA6CX22101.8 GHz55 to 72OSA2210CXWOF22101.8 GHz55 to 72
  • Opteron Models 23xx:

OPNModelClockMax. Temp. (º C)OS2350WAL4BGE23502 GHz55 to 70OS2350WAL4BGEWOF23502 GHz55 to 70OS2347WAL4BGE23471.9 GHz55 to 70OS2347WAL4BGEWOF23471.9 GHz55 to 70OS2347PAL4BGE2347 HE1.9 GHz55 to 71OS2346PAL4BGE2346 HE1.8 GHz55 to 71OS2344PAL4BGE2344 HE1.7 GHz55 to 71
  • Opteron Models 82xx:

OPNModelClockMax. Temp. (º C)OSY8224GAA6CY8224 SE3.2 GHz55 to 69OSA8222GAA6CY82223 GHz55 to 72OSA8222CYWOF82223 GHz55 to 72OSY8222GAA6CY8222 SE3 GHz55 to 69OSY8220GAA6CR8220 SE2.8 GHz55 to 69OSY8220GAA6CY8220 SE2.8 GHz55 to 69OSA8220GAA6CY82202.8 GHz55 to 72OSA8220CYWOF82202.8 GHz55 to 72OSP8218GAA6CY8218 HE2.6 GHz55 to 72OSA8218GAA6CR82182.6 GHz55 to 72OSA8218CRWOF82182.6 GHz55 to 72OSA8218GAA6CY82182.6 GHz55 to 72OSA8218CYWOF82182.6 GHz55 to 72OSP8216GAA6CR8216 HE2.4 GHz55 to 72OSP8216GAA6CY8216 HE2.4 GHz55 to 72OSA8216GAA6CY82162.4 GHz55 to 72OSA8216GAA6CR82162.4 GHz55 to 72OSA8216CYWOF82162.4 GHz55 to 72OSA8216CRWOF82162.4 GHz55 to 72OSP8214GAA6CY8214 HE2.2 GHz55 to 72OSP8214GAA6CR8214 HE2.2 GHz55 to 72OSA8214CYWOF82142.2 GHz55 to 72OSA8214GAA6CR82142.2 GHz55 to 72OSA8214GAA6CY82142.2 GHz55 to 72OSA8214CRWOF82142.2 GHz55 to 72OSP8212GAA6CY8212 HE2 GHz55 to 72OSP8212GAA6CR8212 HE2 GHz55 to 72OSA8212CYWOF82122 GHz55 to 72OSA8212CRWOF82122 GHz55 to 72OSA8212GAA6CY82122 GHz55 to 72OSA8212GAA6CR82122 GHz55 to 72
  • Opteron Models 83xx:OPNModelClockMax. Temp. (º C)OS8350WAL4BGE83502 GHz55 to 70OS8347WAL4BGE83471.9 GHz55 to 70OS8347PAL4BGE8347 HE1.9 GHz55 to 71OS8346 HE8346 HE1.8 GHz55 to 71Nên xem phần bài viết:

Lê Quang Vinh


Theo HardwareSecretsDownload search